EGOITZA ELEKTRONIKOA - HERRITARREN ATARIA

Ongi etorri Herritarren atarira

 

Gune horretatik administrazio izapideak egin, espedienteen egoera kontsultatu eta jakinarazpen elektronikkoak jaso daitezke era telematikoan.

 

Herritarren atarira sarbidea

 

Besteak beste, eskabide bat aurkeztu ahal izango duzu, errolda-ziurtagiria atera, iradokizunak aurkeztu...

______________________________________

 

PGOU

Jendaurrean jartzea lagungarri moduan Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren berrikuspenaren hasierako onespenaren osagarrizko dokumentua

Udal honetako zerbitzu eskudunek Plan Orokorraren berrikuspena eta Ingurumen Ebaluazio Estrategikoaren dokumentua onesteko espedientea izapidetu dute. Hori dela eta, udalbatzak 2021eko maiatzaren 24an hasierako onespena emanez hartu zuen erabakiari buruz jendaurreko erakustaldian aurkeztutako alegazioak ikusirik, eta haiei emandako erantzuna eta kontu jakin batzuen baiespena kontuan hartuz, hasierako onespenaren osagarrizko dokumentua idatzi da eta, 2022ko urtarrilaren 13ko osoko bilkuran onetsi ondoren, lagungarri moduan jendaurrean jartzeko
izapidea irekitzen da, hilabetez, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, edozein pertsona fisiko zein juridikok dokumentu osagarri hori aztertu ahal izan dezan eta haren edukiari buruz alegazioak egin ahal izan ditzan.

Ikusi dokumentua

Epe horretan interesdunek aukera izango dute espedientea udal bulegoetan aztertu eta egoki jotzen dituzten alegazioak aurkezteko. 

Argitaratuta: 2022/01/26eko 11. zenbakiko ALHAOn

Ondo bidaltzean

Mezua behar bezala bidali da

Proyecto web: PRESENCIA DIGITAL