Azterketa eskubideengatiko tasak arautzen dituen ordenantzaren behin betiko onarpena

Udalbatzak azterketa-eskubideengatiko tasak arautzen dituen hasierako ordenantza onartzeko 2022ko abenduaren 27ko bilkuran hartutako hasierako erabakia jendaurrean jartzeko epea igaro ondoren, iragarkia 2023ko urtarrilaren 4ko ALHAOn, 2. zenbakian, argitaratu zen, eta bertan ez zen erreklamaziorik aurkeztu ordenantzaren aurka. Hori dela eta, erabaki hori behin betiko bihurtu da, Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauaren testu bategina onartzen duen irailaren 29ko 1/2021 Foru Dekretu Arauemailearen 19.3 artikuluan eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49.c) artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz.

Testu osoa ALHAOn

Ondo bidaltzean

Mezua behar bezala bidali da

Proyecto web: PRESENCIA DIGITAL